Bendrosios paslaugų teikimo ir vidaus tvarkos taisyklės

Apartamentų kompleksas „Tiltų namai“ (toliau – Apartamentai) – tai apartamentų kompleksas, esantis adresu Turgaus g. 19, Klaipėda.

Apartamentų operatorius – UAB „Tiltų namai“, registracijos adresas Jūratės g. 20, Klaipėda, įmonės kodas 305704495, registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras.

Apartamentų teritorija – tai apgyvendinimo kambariai ir bendrosios viešbučio patalpos (įskaitant kiemą ir kitas viešbučio pastato patalpas ir erdves).

Apartamentų svečias – tai kiekvienas asmuo, esantis Apartamentų teritorijoje.

Šios bendrosios apartamentų paslaugų teikimo ir vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato apartamentų paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, svečių pareigas ir teises, naudojantis apartamentų paslaugomis, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus.

Šios Taisyklės yra privalomos visiems Apartamentų svečiams. Kiekvienas svečias, registruodamasis Apartamentuose, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių Taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir/ar kartu su svečiu atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako Apartamentuose užsiregistravęs ir/ar elektroninį raktą (žinutę su durų kodais) paėmęs/gavęs svečias. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių Taisyklių, Apartamentų paslaugos nėra teikiamos ir toks asmuo nedelsdamas privalo palikti Apartamentų teritoriją.

Apartamentų teikiamos paslaugos

Šiose Taisyklėse „Apartamentų teikiamos paslaugos” reiškia Apartamentų svečių apgyvendinimo paslaugas.

 Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

1. Rezervacijos Apartamentams dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Apartamentų elektroniniu paštu arba pateikiamos žodžiu, skambinant Apartamentų telefonu.

2. Užsakovas, pateikdamas rezervaciją Apartamentams, turi nurodyti į Apartamentus atvykstančių svečių skaičių, jų vardus ir pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, kitas pageidaujamas paslaugas, apmokėjimo už Apartamentų suteiktas paslaugas būdą.

3. Užsakovas, pateikdamas rezervaciją Apartamentams, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

4. Jeigu su fiziniu ar juridiniu asmeniu Apartamentai yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį ar kitą susitarimą, toks asmuo, pateikdamas rezervaciją Apartamentams, turi nurodyti tokios sutarties ar kito individualaus susitarimo kodą ar numerį.

5. Apartamentai, gavę jo teikiamų paslaugų rezervaciją vienu iš šiose Taisyklėse numatytų būdų, pateikia Užsakovui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti Apartamentų paslaugas, jų kainą, trukmę, reikalaujamą iš anksto sumokėti rezervacijos mokestį už rezervuotas paslaugas bei šio mokesčio mokėjimo terminą, užsakytų paslaugų anuliavimo sąlygas bei kitą susijusią informaciją.

6. Gavęs Užsakovo rezervacijos mokestį už rezervuotas Apartamentų paslaugas, Apartamentai patvirtina Apartamentų teikiamų paslaugų rezervaciją, suteikdamas kiekvienai rezervacijai patvirtinimo numerį. Apmokėta rezervacija, kuriai yra suteiktas patvirtinimo numeris, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato Apartamentai, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos, rezervacijos, garantuotos kreditine kortele arba sutartimi su Apartamentais.

7. Negarantuotas Apartamentų teikiamų paslaugų rezervacijas Apartamentai laiko nuo to momento, kai Užsakovas šiose Taisyklėse numatytu būdu pateikia Apartamentams jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto Užsakovui pateikiamoje sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 15:00 val. Pasibaigus šiam terminui, Apartamentai turi teisę panaikinti negarantuotą Užsakovo rezervaciją.

8. Sutartis dėl Apartamentų teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai Apartamentai gavo jo teikiamų paslaugų rezervaciją ir ją patvirtino. Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik, kai jis patvirtinamas raštu. Sutarties dėl Apartamentų teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Apartamentų teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį.

Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

9. Apartamentų paslaugų rezervacija gali būti atliekama pasinaudojant rezervacine sistema, telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais.

10. Rezervuojant Apartamentų paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu, individualus svečias, privalo nurodyti atvykstančių svečių skaičių, pageidaujamo kambario kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą: pavedimą, mokėjimą per rezervacinę sistemą, bei kitus pageidavimus.

11. Apartamentai, gavę teikiamų paslaugų rezervaciją, elektroniniu paštu pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamas rezervuoti Tiltų namų teikiamas apgyvendinimo paslaugas, nurodydamas sumokėti reikalaujamą išankstinę sąskaitą už rezervuotas paslaugas.

12. Apartamentai, gavę teikiamą paslaugų rezervaciją, kitais pardavimo kanalais, vykdo pagal nustatytas taisykles.

13. Gavęs svečio išankstinės sąskaitos apmokėjimą už rezervuotas Apartamentų teikiamas paslaugas, apartamentų atstovas elektroniniu paštu patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją. Rezervacija, kuri yra apmokėta, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato viešbutis, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.

14. Apartamentų teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Tiltų namais.

Negarantuota rezervacija – tai apartamentų teikiamų paslaugų rezervacija, kuri nėra apmokėta.

Negarantuota rezervacija – tai apartamentų teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris.

Negarantuotas apartamentų teikiamų paslaugų rezervacijas apartamentai laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia Apartamentams jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14.00 val. Pasibaigus šiam terminui, apartamentai turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.

15. Sutartis dėl Apartamentų teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Apartamentams nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas Apartamentų teikiamas paslaugas ir/arba Apartamentai patvirtina rezervaciją, suteikdami jai patvirtinimo numerį. Rezervacijos mokestis yra negrąžinamas.

Atvykimas ir išvykimas

16. Kiekvienas į Apartamentus atvyksiantis svečias el.paštu ir trumpąja žinute gauna asmeninius lauko ir kambario durų kodus ir visą būtiną informaciją reikalingą sėkmingam patekimui į apartamentus.

17. Apartamentų svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Apartamentus nuo 15.00 val.;

18. Apartamentų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Apartamentų iki 12.00 val.;

19. Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Apartamentų administraciją telefonu.

20. Apartamentų kambaryje gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta rezervacijos metu. Jeigu Apartamentų kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta Apartamentų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Apartamentams bus mokamas papildomas mokestis;

21. Atsivesti pašalinius asmenis į Apartamentų kambarį galima tik prieš tai perspėjus Apartamentų administraciją.

Kainos ir mokėjimai

22. Apartamentų paslaugas ir jų kainas nustato Apartamentų Operatorius.

23. Apartamentų teikiamų paslaugų kainos eurais (su PVM), mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos bendradarbiavimo sutartyse, individualiuose rezervacijų pasiūlymuose bei rezervacijų patvirtinimuose, skelbiamos Apartamentų tinklalapyje www.tiltunamai.lt, apartamentų rezervacinėse sistemose ir kitoje Apartamentų oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje. Apartamentai turi teisę keisti paslaugas ir jų kainas be išankstinio įspėjimo. Apartamentų paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Apartamentų paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu.

24. Apartamentams už paslaugas gali būti mokama kreditine kortele ar bankiniu pavedimu.

25. Apartamentams mokamo rezervacijos mokesčio dydis bei išankstinio mokėjimo ir jo grąžinimo sąlygos ir tvarka numatomos paslaugų teikimo sutartyje, individualiuose susitarimuose, pasiūlymuose bei Apartamentų rezervacijos patvirtinime ir/arba pateikiamoje išankstinėje rezervacijos mokesčio mokėjimo sąskaitoje.

26. Jei su Apartamentais nėra sutarta kitaip, Svečias turi apmokėti apgyvendinimo sąskaitą atvykimo dieną. Jei su Apartamentais yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo už Apartamentų teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos.

27. Svečiai, gyvenantys Apartamentuose trumpiau nei vieną Apartamentų parą (21 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atvykimo, išvykimo ir atsiskaitymo valandos.

28. Svečiui atšaukus/nepasinaudojus užsakytomis paslaugomis, iš anksto sumokėtas rezervacijos mokestis yra laikomas Apartamentų tiesiogiai patirtais bei neįrodinėjamais nuostoliais ir svečiui negrąžinamas.

Atsakomybė ir inventoriaus, daiktų saugojimas

29. Svečiui atšaukus užsakytas paslaugas, iš anksto sumokėtas rezervacijos mokestis yra laikomas Apartamentų tiesiogiai patirtais bei neįrodinėjamais nuostoliais ir svečiui negrąžinamas.

30. Apartamentai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas svečių vertybes ir / ar padarytą joms žalą numeryje, balkone ar bendrose Apartamentų erdvėse.

31. Apartamentai neatsako, jeigu daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pasikviestų į apartamentus asmenų kaltės, nenugalimos jėgos arba dėl paties daikto savybių.

32. Svečias pats atsako už savo saugumą ir sveikatą, naudodamasis Apartamentų teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis galiojančių bei saugumo taisyklių. Svečiui elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), Apartamentai visada kreipiasi į atitinkamas kompetentingas instancijas.

33. Apartamentuose rastus (paliktus) svečio daiktus Apartamentai įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu, Apartamentuose saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokias daikto (-ų) pristatymo išlaidas.

34. Apartamentuose gyvenantys svečiai privalo laikytis švaros ir nustatytos tvarkos, tausoti ir tinkamai naudotis Apartamentų įrengimus, baldus ir kitus daiktus, esančius kambariuose ir bendro naudojimo vietose, nedelsiant pranešti apartamentų administracijai apie pastebėtus jų gedimus.

35. Apartamentų kambariuose ir kitose apartamentų patalpose esantys daiktai yra apartamentų nuosavybė, todėl apartamentų svečiai neturi teisės jų pasiimti išvykdamas iš apartamentų.

36. Apartamentų svečiai privalo atlyginti apartamentams ir/ar kitų asmenų turtui/sveikatai padarytą žalą, kuri atsirado dėl jų pačių ar jų pasikviestų į apartamentus asmenų kaltės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl padarytų nuostolių numeryje negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.

Apartamentų administracijos teisės ir pareigos, patalpų priežiūra

37. Apartamentų svečiai privalo atlyginti apartamentams ir/ar kitų asmenų turtui/sveikatai padarytą žalą, kuri atsirado dėl jų pačių ar jų pasikviestų į apartamentus asmenų kaltės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl padarytų nuostolių numeryje negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.

38. Svečių ir jų turto saugumui užtikrinti bendrojo naudojimo patalpose bei pastato išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

39. Apartamentų kambarių, bendrų erdvių valymas atitinka visuomenės sveikatos centro nustatytas higienos normas.

40. Patalynė kambariuose keičiama kas trečią dieną. Svečio pageidavimu, patalynė gali būti keičiama kitokiu dažnumu už papildomą mokestį.

41. Apartamentų rankšluosčiai keičiami tik tuomet, jei jie yra palikti ant grindų ir kas trečią dieną. Svečio pageidavimu, rankšluoščiai gali būti keičiama kitokiu dažnumu už papildomą mokestį.

42. Apartamentų administracija tvarkai ir saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į apartamentų svečio gyvenamus kambarius.

43. Apartamentų personalas, netrukdydamas gyventojams, daro smulkų patalpų ir inventoriaus remontą, palaiko švarą.

44. Dėl techninių kliūčių ar kitų nenumatytų priežasčių, Apartamentai gali laikinai neteikti tam tikrų paslaugų. Tuo atveju, kai šios paslaugos įskaičiuotos į anksčiau pirktų paslaugų kainą, suma neperskaičiuojama ir pinigai svečiui negrąžinami.

Apartamentų svečiai privalo

45. Laikytis šių Apartamentų Taisyklių.

46. Laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.

47. Kilus gaisrui numeryje ar kitoje Apartamentų vietoje, nedelsiant pranešti apie tai Apartamentų administracijai mobiliuoju tel. +37067650665 ir trumpuoju pagalbos tel. 112.

48. Išeidami iš kambario, įsitikinti, kad vandens čiaupai yra sandariai užsukti, visi elektros prietaisai yra išjungti (šviestuvai, televizorius, virdulys, lygintuvas, t.t.), uždaryti langai, balkono durys.

49. Užrakinti numerį ir įsitikinti, kad numeris yra užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį patekti.

50. Prisiimti atsakomybę už kartu atvykusių vaikų priežiūrą, kad jie laikytųsi elgesio taisyklių, Apartamentų personalo nurodymų, netrukdytų kitų svečių poilsio.

51. Sugedus Apartamentų inventoriui arba pastebėjus bet kokį technikos gedimą, nedelsiant pranešti apie tai administracijai. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Pastebėjus gedimus, tačiau toliau naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi, svečias atsako už naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi Apartamentams, sau ar kitiems svečiams padarytą žalą.

52. Ekstremaliu atveju kreiptis į/informuoti Apartamentų atstovą.

Apartamentų svečiams draudžiama

53. Ekstremaliu atveju kreiptis į/informuoti Apartamentų administraciją.

54. Nuo 22:00 val. iki 08:00 val. Apartamentuose yra ramybės laikas, kuris gali būti keičiamas tik Apartamentų administracijai leidus. Triukšmauti Apartamentuose ir/ar Apartamentų teritorijoje ramybės laiku, t. y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, rėkauti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis, yra draudžiama. Jeigu svečias nesilaiko šio draudimo, trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Apartamentuose gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

55. Draudžiama rūkyti kambariuose ir jų balkonuose, kitose ne rūkymui skirtose vietose. Už šios taisyklės pažeidimą taikoma 200 Eur bauda. Svečių saugumui visuose kambariuose ir bendrose patalpose yra įrengta priešgaisrinė signalizacija. Rūkyti galima tik specialiai pažymėtoje kiemo dalyje.

56. Stumdyti baldus ar kitaip pertvarkyti kambario interjerą.

57. Gadinti inventorių, naudoti jį ne pagal paskirtį.

58. Naudoti Apartamentų patalynę, antklodes, rankšluosčius lauko ar kitoms pagal daikto paskirtį nenumatytoms pramogoms.

59. Laikyti kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas.

60. Naudotis savo elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. Draudimas negalioja naudojant kompiuterius, telefonų įkroviklius, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus.

61. Palikti be priežiūros mažamečius vaikus iki 12 metų Apartamentų kambariuose ir bendrose erdvėse.

62. Apartamentų teritorijoje leisti fejerverkus ar naudoti kitus pirotechnikos gaminius be raštiško Apartamentų administracijos bei tokių priemonių naudojimą reglamentuojančių institucijų leidimo. Priešingu atveju taikoma 500 Eur bauda, kuri laikoma minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais.

63. Be išankstinio suderinimo su Apartamentais rengti fotosesijas ir filmavimus viešose Apartamentų erdvėse.

64. Įsinešti į Apartamentų teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.

65. Šiukšlinti Apartamentuose bei jų teritorijoje.

Kitos sąlygos

66. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Apartamentų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant FORCE MAJEURE aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

67. Visa informacija, kurią Apartamentai ir svečias sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus.

68. Apartamentų kompleksas, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečio jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką. Su Apartamentų „Privatumo politika“ galima susipažinti internetiniame puslapyje www.tiltunamai.lt

69. Apartamentai nenagrinėja svečio pretenzijų ir neatsako už Apartamentų svečio patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei žala kilo dėl to, kad svečias nesilaikė šių Taisyklių reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

70. Bet kokie ginčai, kilę tarp Apartamentų ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme pagal Apartamentų buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. LR Civilinio kodekso 30 str. 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

71. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

72. Apartamentų administracija priima svečių pageidavimus ir pasiūlymus, kaip galėtų būti gerinama teikiamų paslaugų kokybė. Raštu pateikti pasiūlymai ir nusiskundimai svarstomi periodinių apartamentų vadovų susirinkimų metu.